O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEVýberové konanie - PSYCHOLÓG

10.03.2018 23:00

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného

Pracovného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme

Názov a adresa zamestnávateľa:

Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly č. 44

Termín výberového konania: 

6.6.2018 o 9:00 hod.

Funkcia: psychológ na výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadenia. Odborník so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou  podaktivity 1.1 Podpora programov aktivít zameraných na prácu s dieťaťom a jeho rodinou

Počet voľných miest:  1

 

Termín nástupu: ihneď

Doba určitá – po dobu realizácie projektu, s predpokladom kontinuálneho pokračovania počas realizácie nadväzujúceho projektu

 

Miesto výkonu práce: Detský domov Necpaly, 038 12 Necpaly č. 44

Hlavné úlohy:

Odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Rámcový opis pracovnej činnosti:

-      vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,

-     aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,

-     aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

-      poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,

-      realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-      participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,

-      spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,

- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania    voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované  vzdelanie uchádzača:

-       ukončené vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa  v odbore psychológia

Prax:  výhodou je prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, empatia, schopnosť tímovej práce, ochota a vôľa sa ďalej vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontakt pre poskytnutie informácií:

      Meno a priezvisko kontaktnej osoby: p. Murčeková

      Telefón: 043/4296218

       Email: dednecpaly@mail.t-com.sk

Požadované doklady:

-       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením motivácie pre danú prácu,

-       profesijný štrukturovaný životopis,

-       kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,

-       písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise,

-       písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 1.6.2018. V určenom termíne ich  zasielajte na adresu detského domova alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu.