O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEVoľné pracovné miesto - vychovávateľ - národný projekt

02.07.2018 10:52

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Detský domov Necpaly

                                                            038 12  Necpaly č. 44

 

 

Pracovná pozícia : vychovávateľ

Termín nástupu: júl, august 2018

Miesto výkonu práce: Detský domov Necpaly, 038 12  Necpaly č. 44

 

Hlavné úlohy:

 • Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a členmi jeho rodiny na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo počas realizácie výchovného opatrenia v zariadení SPODaSK na základne plánu sociálnej  práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
 •  Poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie
 • Zodpovedá za kvalitu  vypracovania, priebehu, výsledkov výchovy podľa plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo  alebo  podľa individuálneho plánu
 • Podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení SPODaSK
 • Spolupracuje s ostatnými zamestnancami zariadenia SPODaSK a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Kvalifikačné  a odborné predpoklady vychovávateľa :

 • Ukončené VŠ vzdelanie II. Stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. časť XIII alebo časť XIV.
 • Ukončené VŠ I. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. časť XIII alebo časť XIV.
 • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. časť XIII alebo časť XIV.
 • Absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle  Zákona č. 305/2005 Z.z. , §52
 • Psychická spôsobilosť v zmysle novely Zákona č. 305/2005 Z.z. §58
 • Vodičský preukaz typu B
 • Hrubá mzda: 736€ -v  závislosti od kvalifikačných a odborných predpokladov

 

Kontakt pre poskytovanie informácií:

Tel: 043/4296 218

Email: dednecpaly@mail.t-com.sk