Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

Novinky

Detský domov Necpaly  je NAJÚSPEŠNEJŠÍ DETSKÝ DOMOV  NA CELOSLOVENSKÝCH  ŠPOROTVÝCH HRÁCH 2018!!! Putovný pohár Ministra sociálnych...
Priatelia DeD, Touto cestou vám chcem oznámiť, že dve deti vyhrali 1. a 3. miesto vo výtvarnej súťaži v skanzene pri Martine. Po vyhodnotenií súťaže...
Priatelia DeD Necpaly, Ak si chcete pozrieť televíznu reportáž futbalového turnaja v DeD Necpaly. Kliknite na doleuvedený...

MEMORIÁL JÁNA KOTLÁRA

24.05.2018 19:11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

  

  

  

Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, ktoré prináša sekcia o ochrane údajov

  

V detskom domove máme kapacitu 70 detí, 

kde aktuálne poskytujeme starostlivosť :

- v 15 profesionálnych rodinách, 

- v 3 samostatných skupinách 

- v 1 skupine pre mladých dospelých.

- poskytovanie starostlivosti plnoletým tehotným matkám a matkám po pôrode. 

NAŠIM DEŤOM S LÁSKOU POSKYTUJEME

 

HISTÓRIA DETSKÉHO DOMOVA

Detský domov Necpaly vznikol v roku 1965, deti bývali v 2 kaštieľoch. Z kaštieľa sme sa v roku 2002 presťahovali do novej budovy, kde sú utvorené výborné podmienky na transformáciu detského domova. Z výchovných skupín vznikli samostatné skupiny v zmysle Zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Utvárame podmienky pre detský domov, ako centrum detí. Zmenila sa výchova detí z kolektívnej výchovu na individuálnu výchovu. 

ÚSPECHY

DETSKÝ DOMOV NECPALY 
MAJSTER SLOVENSKA 
V CELOSLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH 2018
 
Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.

Návšteva Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera

Ocenenie "Pipi dlhá pančucha" pre nášho riaditeľa

V roku 2018 sme organizovali celoslovenské športové hry  vo volejbale

V roku 2018 sme spolu s mestom Martin zorganizovali protidrogový projekt DARKTRIP

V roku 2016 sme organizovali krajské športové hry za podpory mesta Turčianske Teplice

Detský domov Necpaly získal 

3 násobné ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

„Z detského domova do rodiny"

Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, 

Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, ktoré prináša sekcia o ochrane údajov

Unicode: