Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - profesionálny rodič

01.02.2017 12:39

Voľné pracovné miesto – profesionálny rodič

 

Detský domov Necpaly vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto profesionálneho rodiča.

Hlavná pracovná náplň: starostlivosť o zverené deti v domáckom prostredí

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, počítačové znalosti- užívateľská úroveň

 • Pozitívny vzťah k deťom, hlavne k deťom z nevýhodneného prostredia,
 • Chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia,
 • Zodpovednosť,
 • Flexibilita, odolnosť voči záťaži, 
 • Dobré rodinné prostredie

Požadované odborné znalosti: 

 • Znalosť príslušných zákonov, najmä Zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.

Požadované doklady : písomná žiadosť do pracovného pomeru,

 • Kópia dokladov o vzdelaní,
 • Potrebný je certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,
 • Profesijný štrukturovaný životopis,
 • Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
 • Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktná osoba: B.Murčeková,

                          Telefónny kontakt: 043/4296 218, mail: dednecpaly@mail.t-com.sk

Žiadosti  posielajte do 15.02.2017 na adresu: Detský domov Necpaly

  038 12  Necpaly č. 44